-A +A

Tuo atveju, jeigu mums išsiųsite laišką ar susisieksite su mumis kitokiu būdu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija tvarkys Jūsų duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Jokių kitokio pobūdžio šios svetainės lankytojų asmens duomenų Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nekaupia ir nesaugo.